7

Skeie

This is an example of a HTML caption with a link.

På Skeie veksler kysten mellom sand- og rullesteinstrand med grunne viker. Dette gir et vakkert og variert landskap med stor variasjon i naturtyper og artsmangfold. Området har velutviklede tangvoller. Faktisk er plantesamfunnene på disse tangvollene blant de mest interessante vi har her i landet, og de har også internasjonal verdi. Hele området er fuglefredet og vikene er viktige rasteplasser for vadefugl under trekk. I området ligger en gammel gravhaug kalt "Veden". Den ligger lett synlig på Åstangen.

Dette kan du se

Fakta

Kommune: Klepp
Naturtype: Strender og grunne sjøområder
Verneform: Landskapsvernområde med fuglefredning
Verneår: 1977. Revidert vern i 2003
Dekar: 832

Flyfoto med vernegrenser

Trykk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Skeie er fredet som landskapsvernområde med fuglefredning.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel, men av hensyn til det sårbare fuglelivet bør ferdsel unngås hele året. Du blir anmodet om å respektere de private eiendommene. Det er ikke lov til å forstyrre fugl i verneområdet – vis spesielt hensyn til hekkende og beitende fugl. Enkelte sjeldne plantearter er fredet. Motorisert ferdsel, ridning med hest, telting, sykling og jakt er ikke tillatt. Det er surfeforbud fra 1. oktober til 31. mars. Hunder skal holdes i bånd hele året. Grunneierne har særskilte rettigheter som framgår av vernebestemmelsene.

Annen info

For mer informasjon om området henvises til Jæren friluftsråd, Klepp kommune og Fylkesmannen i Rogaland.