23

Rott-Håstein-Kjør

This is an example of a HTML caption with a link.

Rott-Håstein-Kjør har et rikt og helt unikt fugle- og planteliv. I øyriket raster og overvintrer mange sjøfugler. Tusenvis av ærfugl holder til i området når de myter. En rekke fugler hekker på øyer og holmer, blant annet er kolonien av toppskarv den nest største i landet. Ekskrementene fra alle disse fuglene, sammen med den næringsrike berggrunnen, gir et svært rikt planteliv med flere sjeldne og truede plante- og lavarter. Det finnes også mye kystsel rundt holmene.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Sola
Naturtype: Holmer og sjøområder
Verneform: Landskapsvernområde med fuglefredning/ naturreservat
Verneår: 1977. Revidert vern i 2003/1982
Dekar: ca. 10.000

Flyfoto med vernegrenser

Klikk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Kjørholmene ble fredet som naturreservat i 1982. Resten av området er fredet som landskapsvernområde med fuglefredning. Dette ble gjort i 1977, med revisjon av vernet i 2003.

Kjørholmane naturreservat og flere av øyene i landskapsvernområdet har ferdselsforbud i tiden 1. mai til 30. juni, men av hensyn til det sårbare dyrelivet bør ferdsel unngås hele året. På en del av øyene er det ingen restriksjoner på vanlig ferdsel, men du blir anmodet om å respektere de private eiendommene. Det er ikke lov til å forstyrre fugl i verneområdet – vis spesielt hensyn til hekkende og beitende fugl. Enkelte sjeldne plantearter er fredet. Telting og jakt er ikke tillatt. Hunder skal holdes i bånd hele året.

Annen info

Det er båthavn og kultursenter på Rott.

For mer informasjon om området henvises til Jæren friluftsråd, Sola kommune og Fylkesmannen i Rogaland.