5

Orre-Reve

This is an example of a HTML caption with a link.

Området mellom Orrevatnet og havet er et av de mest artsrike stedene i landet. Mangfoldet i flora og fauna skyldes den store variasjonen av biotoper i området. Orre-Reve er en svært viktig trekklokalitet for vadefugler og en del vannfugler. Det spesielle plantelivet har internasjonal verneverdi. Strekningen på fem kilometer fra Reve havn til utløpet av Orreelva har Ramsar-status og inngår i Jærstrendene landskapsvernområde. Hele området er fuglefredet og deler er plantefredet. I tillegg er det forbud mot taretråling i sjøen utenfor.

Dette kan du se

Fakta

Kommune: Klepp
Naturtype: Strender og grunne sjøområder
Verneform: Landskapsvernområde med fugle- og plantefredning
Verneår: 1977. Revidert vern 2003
Dekar: 4435

Flyfoto med vernegrenser

Trykk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Orre-Reve er fredet som landskapsvernområde med fugle- og plantefredning. Innenfor verneområdet er det nærmere angitte steder som er spesielt fredet som geologiske naturminner. Avgrensningene kan du se på kartet.
Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i landskapsvernområdet, men for å hindre slitasje på den sårbare sanddynevegetasjonen blir du oppfordret til å følge de merkede stiene ned til stranden og ikke gå i sanddynene. Respekter de private eiendommene. Det er ikke lov til å forstyrre fugl i verneområdet – vis spesielt hensyn til hekkende og beitende fugl. Unngå å plukke blomster i verneområdet. Motorisert ferdsel, ridning med hest, telting, sykling og jakt er ikke tillatt. Det er surfeforbud fra 1. oktober til 31. mars. Hunder skal holdes i bånd hele året. Grunneierne har særskilte rettigheter som framgår av vernebestemmelsene.

Annen info

Parkering for bil og sykkel ved friluftshuset Orre.

Toalett ved parkeringsplass.

Unngå ferdsel i sanddynene – følg de opparbeidede stiene til sjøen.

Mer informasjon finner du i og ved friluftshuset Orre samt på nettsidene til Jæren Friluftsråd.