12

Nærlandstangen-Obrestad

This is an example of a HTML caption with a link.

Landskapet på Nærlandstangen-Obrestad veksler mellom sandstrand, rullesteinstrand, tangvoller, naturbeitemark og strandsump. Dette gir grunnlag for et variert artsmangfold. Blant annet er området en viktig rasteplass for fugler på trekk. Utløpet av Håelva er et populært overvintringsområde for sjøfugler og ender. I tillegg er området rikt på kulturminner, med gamle gravrøyser og godt bevarte steingjerder. Ved og i verneområdet ligger Hå gamle prestegård og Obrestad fyr, begge åpne for publikum.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Hå
Naturtype: Strender og grunne sjøområder
Verneform: Landskapsvernområde med fuglefredning
Verneår: 1977. Revidert vern i 2003
Dekar: 2217

Flyfoto med vernegrenser

Trykk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Nærlandstangen-Obrestad er fredet som landskapsvernområde med fuglefredning.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel, men du blir anmodet om å respektere de private eiendommene. Det er ikke lov til å forstyrre fugl i verneområdet – vis spesielt hensyn til hekkende og beitende fugl. Enkelte sjeldne plantearter er fredet. Motorisert ferdsel, ridning med hest, telting og jakt er ikke tillatt. Det er surfeforbud fra 1. oktober til 31. mars. Hunder skal holdes i bånd hele året. Grunneierne har særskilte rettigheter som framgår av vernebestemmelsene.

Annen info

Parkering ved Hå gamle prestegard, Obrestad fyr og øst forNærlandsstranda.

For mer informasjon om området henvises til Jæren friluftsråd, Hå kommune og Fylkesmannen i Rogaland.