17

Harvalandsvatnet

This is an example of a HTML caption with a link.

Harvalandsvatnet er trolig en gammel dødisgrop fra siste istid. I dag er vannet et våtmarksområde typisk for låg-Jæren. Størrelsen på vannet og variasjonen i naturtyper gir et stort mangfold med mange arter som er sjeldne og truede. Blant annet dukker det ofte opp sjeldne arter av sangere og ender. En trussel mot mangfoldet av fugler i naturreservatet er mink. Minken har rømt fra gårder med pelsdyroppdrett og er en fremmed art i norsk natur. Den er en listig jeger, og spiser alt fra egg og fugleunger til voksne ender.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Sola
Naturtype: Innsjø
Verneform: Naturreservat
Verneår: 1996
Dekar: 330

Flyfoto med vernegrenser

Klikk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Harvalandsvatnet er fredet som naturreservat.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i naturreservatet, men du blir anmodet til å respektere de private eiendommene. Det er ikke lov til å forstyrre fugl i området – vis spesielt hensyn til hekkende og beitende fugl. Unngå å plukke blomster i verneområdet. Motorisert ferdsel, telting og jakt er ikke tillatt. Hunder skal holdes i bånd hele året. Grunneierne harsærskilte rettigheter som framgår av vernebestemmelsene.

Annen info

For mer informasjon om området henvises til Sola kommune og Fylkesmannen i Rogaland.