6

Grudavatnet

This is an example of a HTML caption with a link.

På sin lange ferd fra fjellene i Gjesdal gjør Figgjoelva opphold to steder, først i Lonavatnet, så i Grudavatnet. I 1974 ble Grudavatnet det første våtmarksområdet i Rogaland som ble vernet som naturreservat. Vernet skyldes vannets særdeles rike fugleliv, og det er særlig andefuglene som dominerer i den næringsrike innsjøen. Grudavatnet er omgitt av dyrket jord og sumparealer. Det er under sterk gjengroing på grunn av stor tilførsel av næringssalter fra jordbruket, særlig gjennom Skas-Heigrekanalen som har sitt utløp i vatnet.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Klepp
Naturtype: Innsjø
Verneform: Naturreservat med fuglefredning
Verneår: 1974
Dekar: 1840

Flyfoto med vernegrenser

Trykk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Grudavatnet er fredet som naturreservat med fuglefreding.

Det er ferdselsforbud innenfor reservatets grenser. Grunneierne har særskilte rettigheter som framgår av vernebestemmelsene.

Annen info

Fugletårn ved Vasshustjern.

For mer informasjon om området henvises til Klepp kommune og Fylkesmannen i Rogaland.