15

Grannesbukta

This is an example of a HTML caption with a link.

Grannesbukta ligger helt øst i Hafrsfjord, på Grannes. Som de andre naturreservatene i Hafrsfjord – Strandnesvågen og Hagavågen – er Grannesbukta en viktig raste- og overvintringsplass for gressender og sjøorre. Selv om reservatet kun omfatter en smal stripe med landareal, er vegetasjonen verdifull og verneverdig. Den inkluderer strandenger med arter som høstkall og knortestarr, samt tangvoller med den rødlistede arten flikmelde. Rundt reservatet er det jordbruksområder og dyrka mark, og bare noen hundre meter unna ligger tettbygde boligstrøk.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Sola
Naturtype: Grunne sjøområder
Verneform: Naturreservat
Verneår: 1996
Dekar: 62

Flyfoto med vernegrenser

Klikk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Grannesbukta er fredet som naturreservat.
Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i naturreservatet, men av hensyn til det sårbare fuglelivet bør ferdsel unngås. Grunneierne har særskilte rettigheter som framgår av vernebestemmelsene.

Annen info

For mer informasjon om området henvises til Sola kommune og Fylkesmannen i Rogaland.