22

Børaunen

This is an example of a HTML caption with a link.

Børaunen og landskapet rundt har natur- og kulturkvaliteter som er helt unike i nasjonal målestokk. Strandtypen veksler mellom svabergkyst, blokkstrand, rullesteinstrand og mudderbunnstrand. Selve Børaunen er en aktiv strandvoll under stadig bearbeiding av havet. Området sørvest i Børaunen er et nettverk av steingjerder etter utskifting av fellesbeite. Børaunen er et viktig overvintrings- og trekkområde for fugl. Det finnes en rekke sjeldne natur- og kulturmarkstyper.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Randaberg
Naturtype: Strender og grunne sjøområde
Verneform: Landskapsvernområde med fugle- og plantefredning
Verneår: 1977. Revidert vern 2003
Dekar: 3236

Flyfoto med vernegrenser

Klikk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Børaunen er fredet som landskapsvernområde. Innenfor landskapsvernområdet er det nærmere angitte steder som er spesielt fredet for å verne om fugl, planter og geologiske naturminner. Avgrensningene kan du se på kartet.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel, men av hensyn til det sårbare fuglelivet bør ferdsel unngås på selve Børaunen hele året. Du blir ellers anmodet om å følge den oppmerkede stien og respektere de private eiendommene i verneområdet. Det er ikke lov til å forstyrre fugl i verneområdet – vis spesielt hensyn til hekkende og beitende fugl. Unngå å plukke blomster i plantefredningsområdet. Enkelte ville planter er fredet også i resten av området. Motorisert ferdsel, ridning med hest, telting, sykling og jakt er ikke tillatt. Hunder skal holdes i bånd hele året. Det er surfeforbud fra 1. oktober til 31. mars.

Annen info

For mer informasjon om området henvises til Jæren friluftsråd, Randaberg kommune og Fylkesmannen i Rogaland.