8

Bjårvatnet

This is an example of a HTML caption with a link.

Bjårvatnet er en næringsrik innsjø som ligger bare 500 meter fra havet, rett innenfor Ramsar-området Brusand-Ogna. Bjårvatnet og nærområdet har kanskje den mest varierte hekkefuglfaunaen på hele Jæren, og mange av artene er på rødlista. Reservatet er også et viktig leveområde for sjeldne insekter. Smal vasspest dominerer store deler av vannet. Den er en fremmed vannplante som sprer seg og fortrenger lokale planter. Derfor er det satt i verk tiltak for å begrense utbredelsen i Bjårvatnet og for å hindre spredning til andre vann.

Dette kan du se

Fakta

Kommune: Hå
Naturtype: Innsjø
Verneform: Naturreservat
Verneår: 1996
Dekar: 1077

Flyfoto med vernegrenser

Trykk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Bjårvatnet er fredet som naturreservat.

Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i naturreservatet, men du blir anmodet om å respektere de private eiendommene. Det er ikke lov til å forstyrre fugl i området – vis spesielt hensyn til hekkende og beitende fugl. Unngå å plukke blomster i verneområdet. Motorisert ferdsel, telting og jakt er ikke tillatt. Hunder skal holdes i bånd hele året. Grunneierne har særskilte rettigheter som framgår av vernebestemmelsene.

Annen info

Det er stor fare for å spre smal vasspest fra Bjårvatnet til andre vann. Derfor må båter, kanoer , kajakker, fiskeredskap og fottøy brukt i Bjårvatnet rengjøres på forsvarlig måte før de brukes i andre vann.

Det går turvei langs reservatets vestside.

For mer informasjon om området henvises til Hå kommune og Fylkesmannen i Rogaland.