1

Alvevatnet

This is an example of a HTML caption with a link.

Etter at isen trakk seg tilbake for 10 000 år siden bygde havet opp såkalte stormvoller langs store deler av Jærkysten. En av disse stormvollene ligger på Sele, ca. en kilometer fra nåværende strand. I et søkk i det flate landskapet ble Alvevatnet demmet opp. I dag er det lille vannet med en vannflate på ca. 20 dekar omgitt av dyrket jord på alle kanter. Vannet er sterkt forurenset og for det meste gjengrodd, men er likevel en svært viktig og artsrik våtmark for fugler og planter. Det er registrert 167 plantearter og 97 fuglearter i og ved vannet.

Dette kan du se

Fugler, planter og kulturminner

Fakta

Kommune: Klepp
Naturtype: Innsjø
Verneform: Naturreservat
Verneår: 1996
Dekar: 128

Flyfoto med vernegrenser

Klikk på det lille flyfotoet for å se stor utgave.

Vernebestemmelser

Alvevatnet er fredet som naturreservat.
Det er ingen restriksjoner på vanlig ferdsel i naturreservatet, men du blir anmodet om å respektere de private eiendommene. Det er ikke lov til å forstyrre fugl i området ­– vis spesielt hensyn til hekkende og beitende fugl. Unngå å plukke blomster i verneområdet. Motorisert ferdsel, telting og jakt er ikke tillatt. Hunder skal holdes i bånd hele året. Grunneierne har særskilte rettigheter som framgår av vernebestemmelsene.

Annen info

For mer informasjon om området henvises til Klepp kommune og Fylkesmannen i Rogaland.